Sąd potwierdza: Banki nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału od Frankowiczów. Kolejny sukces prawników naszej kancelarii.

Kancelaria frankowa Szczecin kredyty frankowe
W dwóch kolejnych wyrokach uzyskanych przez naszych prawników Sąd Okręgowy w Szczecinie potwierdził, iż bankom nie przysługuje wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jaki kredytobiorcy otrzymali na mocy umowy kredu frankowego.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W jaki sposób banki straszą posiadaczy kredytów frankowych?

Wraz z coraz szybciej rosnącą liczbą spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych, banki coraz częściej informują, iż będą domagały się od Frankowiczów zapłaty tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.  Wynagrodzenie takie miałoby stanowić rekompensatę, za to, że te kredytobiorcy korzystali ze środków wypłaconych im przez bank na podstawie nieważnych umów kredytowych.

Banki argumentują, że Frankowicze, których umowy kredytu okazały się nieważne, uzyskali kosztem swojego banku korzyść finansową, do zwrotu której są jakoby zobowiązani na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wskazywane przez banki wynagrodzenie maiłoby być ustalane w oparciu o stawki oprocentowania właściwego dla zwykłych kredytów złotowych niezabezpieczonych hipoteką, gdyż środki faktycznie wypłacone przez banki były nominowane właśnie w tej walucie. Z założenia zatem wynagrodzenie takie miałoby być wyższe niż dotychczasowe oprocentowanie należne bankowi w ramach umów kredytów frankowych.

Niewątpliwie celem obecnego działania banków jest zniechęcenie kredytobiorców do kwestionowania ważności umów kredytów frankowych w postępowaniu przed sądem. Ryzyko ubiegania się przez banki o zapłatę bliżej nieokreślonej kwoty tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału niewątpliwie powoduje, iż dla części Frankowiczów korzyści związane z „unieważnieniem” umowy kredytu frankowego stają się znacznie mniej atrakcyjne. Z tego też powodu kwestia dotyczące tego, czy bankom faktycznie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału może się okazać kluczową dla wielu osób posiadających kredyt we franku szwajcarskim lub innej obcej walucie.

Sąd potwierdza, iż banki nie ma prawa żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w związku z nieważnością kredytu frankowego.

Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału została udzielona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 17 października 2021 r. oraz w wyroku z dnia 8 grudnia 2021r. Oba wyroki zapadłych w sprawach prowadzonych przez prawników z naszej kancelarii.

W wyrokach tych Sąd Okręgowy jednoznacznie wskazał, iż wynagrodzenie za udostępnienie kapitału i bezumowne korzystanie z niego przez kredytobiorcę nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach i nie ma żadnego uzasadnienia.

Sąd Okręgowy w uzasadnieniach wyroków w obu sprawach podkreślił, iż wynagrodzenie za korzystanie z kapitału byłoby w sposób oczywisty sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego (w szczególności z regulacjami dyrektywy 93/13) stanowiłoby bowiem próbę obejścia celu dyrektywy jakim jest zniechęcenie przedsiębiorców do zamieszczania w swoich umowach niedozwolonych (abuzywnych) postanowień umownych.

Kancelaria prawna. Pomoc Frankowiczom w sprawach o unieważnienie kredytu frankowego

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom w sporach z bankami. Działamy na terenie całej Polski. Pomagamy naszym klientom uzyskać unieważnienie umowy kredytu frankowego lub jego odwalutowanie.

Jeżeli spłacasz lub spłaciłeś kredyt indeksowany lub waloryzowany kursem waluty obcej i zastanawiasz się
nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.