POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Na  podstawie  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego Pomoc|przy|kredycie oraz w związku z jego funkcjonowaniem jest radca prawny Dominik Włodarczyk prowadzący kancelarię radcy prawnego w Szczecinie, przy ul. Noakowskiego 12/2, posiadający NIP: 8522471085
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać pod adresem poczty e-mail: kontakt@pomocprzykredycie.pl
 3. Administrator zbiera Twoje dane osobowe za pośrednictwem plików cookies oraz zamieszczonego w serwisie internetowej formularza kontaktowego, a w przypadku przesłania wiadomości e-mailowej – również w ten sposób.
 4. Przy wykorzystaniu plików cookies Administrator przetwarza m.in następujące dane osobowe: IP komputera, informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia oraz dane dotyczące aktywności w serwisie.
 5. Przy pomocy formularza kontaktowego Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz informacje dotyczące zawartej umowy kredytowej, w tym kwotę kredytu, datę zawarcia, bank będący kredytodawcą, Pesel, adres zamieszkania oraz dane dotyczące ewentualnych innych kredytobiorców.
 6. W przypadku przesłania wiadomości e-mail w inny sposób niż za pomocą formularza kontaktowego przetwarzaniu podlegają dane zawarte w wiadomości, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko
 7. Administrator wykorzystuje dane osobowe m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, przygotowania analizy Twojej umowy kredytowej, opracowania wstępnego wyliczenia korzyści, a nadto w celach marketingowych, odbycia konsultacji prawnych on-line, optymalizacji funkcjonowania strony www.pomocprzykredycie.pl, archiwizacji korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 8. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie:
  • Uprzedniej zgody użytkownika (art. 6 ust 1 lit a RODO) – w przypadku rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego, wysłania wiadomości email oraz skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie serwisu
  • uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegającego na m.in.: tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowych, archiwizacji korespondencji oraz ustaleniu, dochodzeniu bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami
 9. Podane dane osobowe udostępnione będą:
  • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną;
  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT, bądź świadczącym usługi z zakresu IT, w tym Google LLC oraz Hotjar Limited
  • operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają..
 10. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następować będzie do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, za wyjątkiem danych wykorzystywanych w związku z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną przed potencjalnymi roszczeniami. W takim wypadku Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksem cywilnym albo zaspokojenia roszczeń. Dane uzyskane za pomocą plików cookies przetwarzane będą przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania serwisem Pomoc|przy|kredycie.pl
 11. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do:
  • danych zawartych w plikach cookies – wiąże się z brakiem możliwości korzystania z serwisu internetowego
  • pozostałych danych – w zależności od przypadku wiąże się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, otrzymania analizy umowy lub otrzymania wyliczenia korzyści związanych z wytoczeniem powództwa
 12. Administrator nie może wykluczyć, że Twoje dane osobowe pozyskane przy pomocy plików cookies zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku ze współpracą z dostawcami usług IT, jak na przykład Google LLC
 13. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadasz następujące uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe –do czasu ich sprawdzenia, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu lub gdy Administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO)
  • przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem(art. 7 ust. 3 RODO),
 14. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art.7 oraz12-23RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 15. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w serwisie.