Kredyt frankowy od Kredyt Bank (Santander Bank) nieważny. Kolejny sukces kancelarii w sprawie dotyczącej frankowiczów!

8 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny potwierdził zasadność argumentacji naszej kancelarii i uznał umowę kredytu frankowego EKSTRALOKUM za nieważną. Dodatkowo Sąd zasądził zwrot nienależnie pobranych przez Bank kwot. Wyrok frankowy uzyskaliśmy w niespełna 9 miesięcy.

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM w Kredyt Bank - stan faktyczny

Przedmiotem postępowania prowadzonego przed sądem w Szczecinie  była umowa kredytu frankowego zawarta z Kredyt Bank w 2007 r. Umowa przewidywała udzielenie przez bank kredytu w kwocie ok. 335 tys. złotych. Kwota kredytu po wypłacie miała podlegać indeksacji kursem CHF publikowanym w tabeli kursowej Kredyt Bank.

W procesie zawierania umowy kredytu „we frankach” kredytobiorca podpisał sporządzone przez Kredyt Bank oświadczenie dotyczące wiedzy o występowaniu ryzyka kursowego związanego z indeksacja kredytu kursem franka szwajcarskiego.

Dodatkowo w roku 2012 strony Umowy kredytu zawarły aneks, w którym określono bardziej precyzyjne zasady ustalania wysokości kursu franka.

Kredyt frankowy od Kredyt Bank nieważny - wyrok Sądu

Pomimo obszernej argumentacji pozwanego banku Sąd Okręgowy w Szczecinie w swoim orzeczeniu w całości przychylił się do argumentacji naszej kancelarii. To co szczególnie cieszy to uznanie przez Sąd, iż działania Kredyt Bank rażąco naruszały interesy naszego klienta oraz wyczerpywały znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej. Sąd potwierdził, iż Kredyt Bank wprowadził w błąd kredytobiorcę w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego (EKSTRALOKUM). Jak wskazał w uzasadnianiu wydanego orzeczenia Sąd pozwany bank musiał zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji wzrostu kursu waluty dla kredytobiorcy. Co więcej w ocenienie Sądu Bank swoim działaniem  praktycznie uniemożliwił podjęcie przez kredytobiorcę racjonalnej decyzji co do niezawierania umowy kredytu frankowego.

Treść wydanego wyroku w sprawie frankowej jest szczególnie istotna wobec faktu, iż kredytobiorca przed zawarciem umowy kredytu potwierdził w oświadczeniu, iż jest świadomy ryzyka kursowego związanego z umową kredytu indeksowanego do CHF. W toku postępowania naszym prawnikom udało się jednak wykazać przed Sądem, iż złożone oświadczenie nie przesądza co do zakresu faktycznej świadomości osoby zawierającej kredyt we frakach.

Dzięki naszej argumentacji kolejny raz udało się przekonać Sąd, iż do roszczeń frankowiczów nie znajdują swojego zastosowania ogólne zasady przedawniania (10 lat). Dzięki temu Sąd zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 67.905,23 PLN oraz 53.652,90 CHF wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Sąd potwierdził posiadacz kredytu frankowego, którego umowa jest nieważna (bezskuteczna) może domagać się zwrotu całości kwoty uiszczonych na rzecz banku od daty jej podpisania.

Warto podkreślić, iż w wydanym orzeczeniu potwierdzono również, że zawarcie przez frankowicza z Bankiem aneksu do umowy kredytu we frankach, w którym na nowo określono zasady ustalania wysokości kursu CHF na potrzeby indeksacji kwoty kredytu nie stanowi samo w sobie przeszkody dla ustalenia nieważności zawartej umowy kredytu.

Należy odnotować, iż dzięki naszej rozbudowanej i kompleksowej argumentacji udało się uzyskać wyrok w niecałe 9 miesięcy. Pozew w sprawie został bowiem złożony 17 marca 2021 r., a orzeczenie zapadło 8 grudnia 2021 r.