Restrukturyzacja Getin Noble Bank, a Frankowicze. Co dalej z pozwami dotyczącymi kredytów frankowych?

W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank tj. banku który posiadała jeden z większych portfeli kredytów frankowych w Polsce. W ramach prowadzonej restrukturyzacji znaczna część majątku Getin Noble Bank została przeniesiona do nowo utworzonego banku funkcjonującego obecnie pod nazwą VELO Bank. Wierzytelności związane z kredytami frankowymi pozostały natomiast w Getin Noble Bank. Dowiedz się co przymusowa restrukturyzacja oznacza dla Frankowiczów i spraw o ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Co to takiego przymusowa restrukturyzacja i dlaczego właściwie został nią obiekty Getin Noble Bank?

Przymusowa restrukturyzacja to specjalne postępowania, które w teorii ma na celu ochronę systemu bankowego, środków publicznych oraz środków powierzonych bankowi przez jego klientów przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z upadłością banku objętego tym postępowaniem. Postępowanie regulowane jest przez przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej. W Polsce instancją kierującą przymusową restrukturyzacją jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Powodem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w stosunku do Getin Noble Bank miało być zagrożenie upadłością tego banku oraz brak możliwości podjęcia innych działań naprawczych. Jak w uzasadnieniu do swojej decyzji wskazał BFG Getin Noble Bank już od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, a w dniu 29 kwietnia 2022 r. bank ten poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Dodatkowo Getin Noble Bank miał posiadać ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa banku nie wystarczały na pokrycie jego zobowiązań.

Na czym ma polegać przymusowa restrukturyzacja prowadzona w stosunku do Getin Noble Bank?

Zgodnie z decyzją BFG większość aktywów i pasywów Getin Noble Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji została automatycznie przeniesiona do nowego podmiotu funkcjonującego obecnie pod nazwą VELO Bank. Do VELO Bank nie zostały jednak przeniesione wierzytelności i zobowiązania związane z kredytami frankowymi. Tym samym Getin Noble będzie podmiotem pobierającym raty kredytów frankowych. Bank ten będzie również zobowiązanym do zwrotu nienależnie pobranych od Frankowiczów kwot.

Co ważne VELO Bank nie jest następcą prawnym Getin Noble Bank. Bank ten nie odpowiada zatem za zobowiązania Getin Noble Bank względem Frankowiczów mimo, iż przejął prawie cały majątek Getinu (!!!)

Przymusowa restrukturyzacja wiąże się nadto z zakazem wszczynania postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających w stosunku do Getin Noble Bank.

Obowiązujące przepisy nie określają długości okresu przez jaki Getin Noble Bank będzie objęty przymusową restrukturyzacją. Można natomiast założyć, iż postępowanie te zostanie zakończone wraz z ewentualnym wszczęciem postępowania upadłościowego.

Co przymusowa restrukturyzacja oznacza w praktyce dla Frankowiczów i umów kredytów frankowych?

Przymusowa restrukturyzacja niestety nie oznacza automatycznego unieważnienia Umów kredytów frankowych udzielonych pierwotnie przez Getin Bank. Kredyty te w teorii w dalszym ciągu powinny być spłacane na rzecz Getin Noble Bank przez kredytobiorców. Pomimo zmiany osoby zarządzającej Bankiem, Getin w dalszym ciągu utrzymuje, iż umowy kredytów frankowych są ważne i powinny być spłacane na bieżąco przez Frankowiczów.  

Wszczęcie postępowania co do zasady nie rzutuje na możliwość wytoczenia powództwa przeciwko Getin Noble Bank o zapłatę oraz o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Postępowania sądowe uprzednio wszczęte mogą być w dalszym ciągu kontynuowane bez przeszkód.

Przymusowa restrukturyzacja w sposób radykalny zmienia natomiast sytuację Frankowiczów na etapie po zakończeniu postępowania sądowego. Brak możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego oznacza bowiem w praktyce, iż kredytobiorcy nawet mimo uzyskania prawomocnego wyroku nie będą mieli możliwości wyegzekwować od banku kwot zasądzonych na ich rzecz przez sąd. Getin Noble Bank odmawia natomiast dobrowolnego spłacenia swoich zobowiązań względem Frankowiczów, którzy wygrali przed sądem. Przymusowa restrukturyzacja w znaczący sposób ogranicza zatem potencjalne korzyści związane z unieważnieniem umowy kredytu we frankach.

Podkreślić jednakże należy, iż zakaz wszczynania egzekucji w żaden sposób nie wpływa na skutki wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Postępowanie restrukturyzacyjne banku nie stoi nadto na przeszkodzie wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej ustanowionej dla zabezpieczenia prawidłowej spłaty kredytu frankowego.

Obecnie istniejący stan prawny powoduje, że Frankowicze posiadający niespłacony jeszcze kredyt frankowy od Getin Bank powinny dziś pilnie przemyśleć kwestie wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi. Tylko takie działanie pozwoli im na ochronę ich pieniędzy. Dalsza spłata rat kredytu, zwłaszcza w przypadku dokonania już nadpłaty kwoty wypłaconej przez Getin, wiązać się może z brakiem możliwości odzyskania uiszczanych kwot.

Restrukturyzacja Getin Noble Bank nie kończy jednak walki o zwrot nienależnie pobranych przez Bank kwot, w ocenie naszej kancelarii w dalszym ciągu są szanse na odzyskanie nienależnie pobranych przez Bank kwot, niemniej droga ku temu będzie znacznie trudniejsza niż w przypadku innych banków posiadających portfel kredytów frankowych.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com/

Pomoc Frankowiczom

Kancelaria Frakowa. Skuteczna Pomoc Frankowiczom w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom w sporach z bankami. Działamy na terenie całej Polski. Pomagamy naszym klientom uzyskać unieważnienie umowy kredytu frankowego lub jego odwalutowanie.

Jeżeli spłacasz lub spłaciłeś kredyt indeksowany lub waloryzowany kursem waluty obcej i zastanawiasz się
nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.