Dodatkowe korzyści Frankowiczów związane z unieważnieniem kredytu we frankach szwajcarskich

kredyt frankowy, pomoc frankowiczom
Jednymi z najgłośniejszych tematów ostatnich miesięcy są niewątpliwie pozwy frankowiczów oraz panująca w Polsce inflacja. Z pozoru oba zagadnienia nic nie łączy, rzeczywistość bywa jednak bardzo zaskakująca.

Korzyści związane z unieważnieniem umowy kredytu frankowego?

Korzyści związane z „unieważnieniem” umowy kredytu frankowego są niezaprzeczalne. Najczęściej wymienianymi się wśród nich znacząca lub nawet całkowita redukcja zadłużenia względem banku oraz możliwość odzyskania niezasadnie pobranych przez Bank kwot.  Stosunkowo niewiele natomiast mówi się o innej korzyści jaką mogą uzyskać frankowicze występujący z powództwem przeciwko bankowi tj. o odsetkach ustawowych za opóźnienie.

Nieważność umowy kredytu oznacza w uproszczeniu, iż kredytobiorca nigdy nie był zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek kwot na rzecz banku w wykonaniu umowy kredytu. Zgodnie natomiast z utrwalonym już orzecznictwem Sądu Najwyższego taka sytuacja skutkuje tym, że bank jest zobowiązany do zwrotu wszystkiego co uprzednio otrzymał od kredytobiorcy przez cały okres realizacji umowy. Bank winien zatem zwrócić kwoty uprzednio otrzymane od Frankowiczów tytułem rat kapitałowo – odsetkowych, składek ubezpieczeniowych oraz również prowizji za zawarcie umowy kredytu we frankach.

Odsetki za opóźnienie - dodatkowa korzyść Frankowiczów

Bank jako dłużnik kredytobiorcy, w przypadku braku terminowej zapłat, musi liczyć się zatem z koniecznością uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Co istotne wysokość stopy odsetek jest powiązana ze stopą referencyjną NBP, ta natomiast w ostatnim okresie została znacząco podwyższona, aby ograniczyć postępujący wzrost inflacji. W efekcie obecnie stopa odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi aż 12%  skali roku (rok temu odsetki te wynosiły zaledwie 5,60%).  Kredytobiorca pozywający bank ma zatem realną szansę uzyskać odsetki w wysokości istotnie wyższej niż aktualnie oferowane na rynku lokaty bankowe oraz prawie równe poziomowi dzisiejszej inflacji.

Warto pamiętać, iż odsetki przysługują kredytobiorcy od pełnej kwoty uprzednio uiszczonej na rzecz Banku niezależnie tego, jaką kwotę otrzymał wcześniej od banku w ramach kredytu. Aby uzmysłowić skalę potencjalnych korzyści warto przywołać przykład jednej z naszych klientek, która zawarła umowę kredytu na sumę 450 tys. zł, natomiast spłaciła na rzecz banku łącznie 630 tys. zł. W tym przypadku Sąd zasądził na jej rzecz odsetki ustawowe od kwoty 630 tys. zł za cały czas trwania procesu. Przy dzisiejszej stopie procentowej odsetek, za rok trwania procesu uzyskałaby ona zatem dodatkowo kwotę w wysokości ok. 75 tys. zł.

Specyfika odsetek ustawowych za opóźnienie w sprawach kredytów frankowych powoduje, iż rozpoczęcie ich naliczania wymaga podjęcia przez kredytobiorcę dodatkowych działań, w tym podjęcia decyzji o kwestionowaniu ważności umowy, same zaś odsetki naliczane są wyłącznie na przyszłość. Odkładając zatem decyzje o podjęciu walki z bankiem frankowicze pozbawiają się dodatkowych korzyści jakie mogą obecnie uzyskać przed Sądem. Jednocześnie korzyści te są niwelowane przez poziom inflacji. Z oczywistych względów takie zaniechanie będzie szczególnie dotkliwe w przypadku osób, które już wcześniej dokonały całkowitej spłaty kredytu, a które to osoby w dalszym ciągu mogą wytoczyć powództwo przeciwko swojemu bankowi.

Jakkolwiek banki starają się przeciwdziałać w uzyskaniu przez frankowiczów korzyści w postaci odsetek, w naszej praktyce nie zdarzyło się nam, aby Sąd wydając wyrok w sprawie kredytu frankowego pozbawił naszego klienta ww. kwoty odsetek za okres trwania postępowania. Jakkolwiek, decyzje o zawarciu umowy kredytu frankowego można odwrócić, lecz skutków zwłoki w wytoczeniu powództwa już nie.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com/

Pomoc Frankowiczom

Kancelaria prawna. Skuteczna Pomoc Frankowiczom w sprawach dotyczących kredytów we frankach

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom w sporach z bankami. Działamy na terenie całej Polski. Pomagamy naszym klientom uzyskać unieważnienie umowy kredytu frankowego lub jego odwalutowanie.

Jeżeli spłacasz lub spłaciłeś kredyt indeksowany lub waloryzowany kursem waluty obcej i zastanawiasz się
nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.