Czy Frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze od banku również po całkowitej spłacie kredytu we frankach?

pomoc frankowiczom kancelaria prawna szczecin
Coraz częściej pozwy w sprawach kredytów frankowych składają osoby, które już uprzednio dokonały całkowitej spłaty swojego kredytu we frankach? Czy ta grupa Frankowiczów ma szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia w postępowaniu przed sądem?

Czy całkowita spłata kredytu we frankach pozbawia Frankowiczów szans na wygraną z bankiem?

Całkowita spłata kredytu frankowego nie pozbawia kredytobiorcy możliwości dochodzenia od swojego banku zwrotu niesłusznie pobranych kwot. Wadliwość umowy kredytu frankowego wynika z treści samej umowy kredytu oraz z okoliczności towarzyszących jej podpisaniu. To właśnie te elementy stanu faktycznego  rzutują na nieważność umowy kredytu frankowego. Z prawnego punktu widzenia sposób realizacji nieważnej umowy kredytu we frankach szwajcarskich pozbawiony jest znaczenia. Z tej również przyczyny całkowita spłata kredytu we frankach, w tym również ta wcześniejsza, nie rzutuje w żaden sposób na uprawnienia przysługujące kredytobiorcy względem banku.

W przypadku umowy kredytu, w tym również umowy kredytu we frankach szwajcarskich obowiązki kredytobiorcy wynikają w przeważającej części z treści dokumentu umowy kredytowej. Nieważność umowy kredytu oznacza zatem, że kredytobiorca posiadający kredyt we frankach nigdy tak naprawdę nie był zobowiązany do realizacji obowiązków wskazanych w umowie kredytu frankowego tj. na przykład do spłaty rat kredytu, zapłaty prowizji, czy ustanowienia hipoteki.

Zgodnie natomiast z polskim prawem świadczenia spełnione bez podstawy prawnej podlegają co do zasady zwrotowi. Oznacza to, że kwoty uiszczone na rzecz banku w  związku z realizacją nieważnej umowy kredytu frankowego winny zostać zwrócone przez bank. Wysokość kwot uiszczonych na rzecz banku przez Frakowicza nie ma natomiast prawnego znaczenia.

Co ważne podjęcie decyzji o wcześniejszej spłacie kredytu frankowego nie stanowi okoliczności negatywnie rzutującej na szanse Frankowicza przed sądem.

Przedawnienie roszczeń Frankowiczów względem banków

Oddzielną kwestią wartą poruszenia w kontekście całkowitej spłaty kredytu frankowego jest zagadnienie dotyczące przedawnienia roszczeń Frankowiczów.

Przedawnienie roszczenia oznacza sytuację, w której sąd może odmówić zasądzenia należnej wierzycielowi kwoty wyłącznie z uwagi na upływ czasu pomiędzy zaistnieniem podstaw do wytoczenia powództwa, a faktyczną datą złożenia pozwu w sprawie. W przypadku konsumentów przedawnienie co do zasady wynosi 6 lat (uprzednio 10 lat).

W sprawach kredytów frankowych banki niejednokrotnie podnoszą zarzut przedawnienia, argumentując, iż termin przedawnianie należy liczyć od daty zawarcia umowy kredytu we frankach lub daty uiszczenia poszczególnych rat kredytowych.

W przypadku jednak roszczeń o zwrot kwot nienależnie pobranych przez banki w związku ze stosowaniem przez nie w umowach frankowych postanowień niedozwolonych (abuzywnych) termin przedawnienia, zgodnie z orzecznictwem TSUE, należy liczyć od momentu, w którym kredytobiorca dowiedział się o występowania w umowie kredytu postanowień abuzywnych oraz o możliwości złożenia stosownego powództwa w sądzie.

Co istotne obowiązek wykazania, iż doszło do przedawnienia roszczeń dochodzonych przed sądem obciąża bank. W konsekwencji to bank musi wykazać, iż Frankowicz posiadał wiedze o wadliwości umowy kredytu przez okres co najmniej 6 lub 10 lat przed datą złożenia pozwu w sprawie.

W naszej dotychczasowej praktyce nie spotkaliśmy się z przypadkiem, w którym roszczenie Frankowicza (będącego konsumentem) w stosunku do banku uległoby chociaż częściowemu przedawnieniu.

Czy po całkowitej spłacie kredytu frankowego trudniej jest wygrać z bankiem przed sądem?

Prowadzenie sprawy sądowej dotyczącej spłaconego kredytu frankowego nie różni się znacząco od sprawy, która dotyczy ciągle jeszcze niespłaconego w pełni kredytu we frankach.

Dla osiągnięcia końcowego sukcesu w obu przypadkach koniecznym jest wykazanie, iż umowa kredytu powiązanego z kursem waluty obcej posiadała wady skutkujące jej nieważnością od daty podpisania umowy. Zarówno w przypadku kredytów frankowych spłaconych, jak i w dalszym ciągu spłacanych posługują się zbliżoną argumentacją, zgodnie z którą umowy kredytowe we frankach nie posiadają wad prawnych,  ewentualnie nie posiadają takich, które skutkowałyby nieważnością umowy kredytu.

Dodatkowe korzyści dla Frankowiczów którzy dokonali całkowitej spłaty kredytu we frankach

W przypadku kredytobiorców, którzy dokonali całkowitej spłaty kredytu we frankach szwajcarskich dodatkową korzyścią na jaką mogą oni liczyć w związku z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi jest zasądzenie na ich rzecz odpowiednio wyższej kwoty tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie. Podstawą naliczania takich odsetek jest bowiem kwota uprzednio uiszczona na rzecz banku. W przypadku całkowitej spłaty kredytu kwota ta jest zwykle znacznie wyższa, niż w przypadku osób ciągle jeszcze spłacających swoje kredyty we frankach.

Warto odnotować, iż aktualnie (29.05.2022) stopa odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi, aż 10,75% w skali roku.

Spłata kredytu frankowego a szansa na ugodę z bankiem

Należy nadto odnotować, iż aktualnie żaden bank nie przewiduje możliwości zawarcia ugody z kredytobiorcą, który już uprzednio dokonał całkowitej spłaty kredytu frankowego. W przypadku takich osób jedyną szansą na odzyskanie nienależnie pobranych przez bank kwot jest wytoczenie powództwa o zapłatę.

 

źródło zdjęcia:
https://pixabay.com/

Kancelaria prawna. Skuteczna Pomoc Frankowiczom w sprawach dotyczących kredytów we frankach

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom w sporach z bankami. Działamy na terenie całej Polski. Pomagamy naszym klientom uzyskać unieważnienie umowy kredytu frankowego lub jego odwalutowanie.

Jeżeli spłacasz lub spłaciłeś kredyt indeksowany lub waloryzowany kursem waluty obcej i zastanawiasz się
nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.