Sąd unieważnia kredyt frankowy od Getin Bank. Kolejne zwycięstwo Frankowiczów z pomocą prawników naszej Kancelarii.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 10 listopada 2021 r. uznał umowę kredytu frankowego od Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) za nieważną. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 490 tys. zł wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. To już kolejna wygrana z Getin Noble, w której swój udział maja nasi prawnicy.

Kredyt frankowy od Getin Bank. Dowiedz się więcej o postępowaniu przed Sądem.

Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekał w przedmiocie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zawarta Umowa kredytu frankowego przewidywała udzielenie kredytu w kwocie ponad 788 tys. zł. Kwota kredytu po uruchomieniu zgodnie z umową miała zostać przeliczona do franka szwajcarskiego według kursu kupna obowiązującego w Banku.

Poszczególne raty kredytu miały być spłacane w złotych po ich przeliczeniu według kursu sprzedaży CHF jaki obowiązywał w danym momencie w Getin Bank.

Integralną częścią wniosku o udzielenie kredytu frankowego było natomiast „oświadczenie kredytobiorcy o wyborze waluty obcej” z treści, którego wynikało, że powód zapoznał się z występującym ryzykiem kursowym i ryzykiem wynikającym ze zmiennej stopy procentowej.

Jednocześnie oświadczenie zawierało przykładową symulacje rat kredytu zaciągniętego w złotych lub w walucie CHF przy założeniu, że kredytodawca zawiera kredyt na kwocie 150.000 zł z okresem spłaty 15 lat. Informacje zawarte w druku tego oświadczenia przygotowanym przez bank wskazywały m.in., że wysokość raty w przypadku wzrostu kursu CHF o 12,21 % oraz wzrostu kwoty kredytu o 20%.

W okresie po zawarciu Umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego kredytobiorca kilkukrotnie zawierał z Bankiem aneksu do Umowy kredytu. W ramach aneksu zawartego w roku 2010 strony uzgodniły, iż przeliczenie rat kredytu frankowego na złote następować będzie według średniego kursu sprzedaży waluty CHF publikowanej przez NBP.

W toku postępowania prowadzonego przed Sądem pozwany bank podnosił m.in., iż na potrzeby indeksacji kwoty kredytu stosował kursy rynkowe, do czego w jego ocenie obligowała go umowa kredytu.

Bank podnosił również, iż podpisane przed zawarciem Umowy kredytu frankowego przez kredytobiorcę oświadczenie jednoznacznie wskazywało na świadomość kredytobiorcy potencjalnych ryzyk związanych z zawieraniem kredytem powiązanym z kursem franka szwajcarskiego.

Bank wskazywał również, iż zawarty aneks z 2010 r. oraz późniejsze zmiany przepisów skutecznie uchyliły ewentualną pierwotna wadliwość umowy kredytu frankowego.

W toku postępowania pozwany bank podniósł również zarzut zatrzymania i przedawnienia roszczeń kredytobiorcy.

Getin Noble przegrywa z Frankowiczami. Dowiedz się więcej o wyroku uzyskanym przez naszą kancelarię frankową

Sąd Okręgowy orzekając co do nieważności zawartej Umowy kredytu frankowego przychylił się w całości do stanowiska naszych prawników, iż bez znaczenia dla oceny wadliwości postanowień umowy kredytu w CHf było zbadanie, w jakiej wysokości faktycznie kształtowały się kursy kupna i sprzedaży waluty zastosowane przez bank do obliczenia wysokości kredytu wypłaconego na rzecz powoda i poszczególnych rat spłaty, w tym czy odbiegały one od kursów stosowanych przez inne banki, również czy znacząco różniły się od kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Sąd podkreślił, iż wadliwość umowy kredytu frankowego winna być oceniana na datę jej zawarcia.

Takie rozstrzygnięcie Sądu pozwoliło uniknąć żmudnej analizy kursów stosowanych przez bank w okresie realizacji Umowy kredytu indeksowanego do CHF. W konsekwencji Sąd pominął dowód z opinii biegłego, który to dowód niewątpliwie spowodowałby znaczne przedłużenia postępowania w sprawie umowy kredytu frankowego.

W swoim wyroku Sąd potwierdził również, iż podpisane przez kredytobiorcę przed zawarciem Umowy kredytu frankowego oświadczenie o wyborze waluty obcej nie przesądza, iż kredytobiorca ten rzeczywiście został należycie poinformowany przez pozwany bank o wszystkich zachodzących ryzykach związanych z umową kredytu indeksowanego do CHF. Jak udało się wykazać przed Sądem treść podpisanego oświadczenia nie zawierała niczego, co by mogło zobrazować kredytobiorcy, że nie tylko wysokość poszczególnych rat może ulegać zmianie wraz ze wzrostem kursu waluty obcej, ale nade wszystko saldo kredytu. Dodatkowo zakres prognozowanych wzrostów w oświadczeniu był nieznaczny, nie odzwierciedlał tego, w jaki sposób kurs franka szwajcarskiego wzrósł w okresie od dnia zawarcia umowy do chwili obecnej. Prognozowane wzrosty w dalszym ciągu wskazywały na atrakcyjność oferowanego przez Getin Bank kredytu frankowego. Przekazując powodowi takie informacje, bank w ocenie Sądu zachował się w sposób, który sugerował kredytobiorcy, że bardziej drastyczne wzrosty waluty obcej (CHF) nie mogą wystąpić, a jako profesjonalista możliwość taką winien przewidywać.

Wreszcie w swoim orzeczeniu SO w Szczecinie potwierdzi stanowisko naszych prawników, iż zawarcie aneksu dowołującego się do kursu średniego sprzedaży publikowanego przez NBP nie stanowiło sanowania Umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. W toku postępowania Bank bowiem nie udowodnił, że kredytobiorca podpisując aneks miał na celu usunięcie pierwotnej wadliwości Umowy kredytu i chciał zrezygnować z przysługującego mu prawa do ochrony swoich spraw przed sądem.

W toku postępowania udało się również przekonać Sąd co do braku zasadności podniesionego przez Getin Noble Bank zarzutu  zatrzymania i zarzutu przedawnienia.

Podkreślić należy, iż pozew w sprawie kredytu frankowego został złożony w kwietniu 2020r. Tym samym postępowanie przed Sądem I instancji trwało zaledwie 18 miesięcy mimo, iż przypadło na okres szczytu pandemii związanej z COVID-19.

Kancelaria prawna. Pomoc Frankowiczom w sprawach o unieważnienie kredytu frankowego

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom w sporach z bankami. Działamy na terenie całej Polski. Pomagamy naszym klientom uzyskać unieważnienie umowy kredytu frankowego lub jego odwalutowanie.

Jeżeli spłacasz lub spłaciłeś kredyt indeksowany lub waloryzowany kursem waluty obcej i zastanawiasz się
nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.