Umowa kredytu frankowego od BRE Bank (obecnie mBank) uznana za nieważną pomimo całkowitej spłaty kredytu w 2013 r.

Kolejny sukces naszych prawników !!. W wyroku z dnia 17 grudnia 2021 Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał umowę kredytu frankowego od BRE Bank (obecnie mBank) jako nieważną w całości i od daty zawarcia. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość żądanej kwoty tj. ponad 226 tys. zł wraz z odsetkami. Wyrok został uzyskany w zaledwie 7 miesięcy.

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” od BRE Bank (kredyt frankowy) - przedmiot sprawy

Przedmiotem postępowania przed sądem była umowa kredytu frankowego od BRE Bank (obecnie mBank) podpisana przez frankowiczów we wrześniu 2008r. Kredytobiorcy zawarli z Bankiem umowę kredytu na kwotę 162.240,00 zł. Kwota kredytu podlegać miała indeksacji kursem waluty obcej (frank szwajcarski).

Umowa kredytu frankowego będąca przedmiotem postępowania była kolejną umową kredytową w ramach której saldo zadłużenia było powiązane z kursem franka szwajcarskiego, zawartą przez powodów z bankiem BRE (mBank). Poprzednią umowę kredytu we frankach kredytobiorcy zawarli w roku maju 2006 r. Tym samym kredytobiorcy już przez okres ponad 2 lat wykonywali umowę kredytu zanim zawarli umowę kredytu frankowego będącą przedmiotem postępowania przed Sądem.

W toku postępowania mBank niezwykle mocno akcentował okoliczność, iż w związku z uprzednim zawarciem umowy kredytu frankowego z tym samym bankiem powodowie zawierając kolejną umowę niewątpliwie posiadali lub powinni posiadać przy dochodzeniu należytej staranności pełnię wiedzy co do tego w jaki sposób funkcjonuje umowa o kredyt indeksowany do CHF.

Kredyt we frankach od BRE Bank (aktualnie mBank) nieważny - wyrok sądu

Ostateczne rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w całości uwzględniło stanowisko naszych prawników, którym udało się wykazać przed sądem, iż wcześniejsze zawarcie analogicznej umowy kredytu frankowego z tym samym bankiem nie oznacza, iż kredytobiorcy byli świadomi konsekwencji związanych z zawarciem umowy kredytu frankowego. Co ważne Sąd nie uznał, iż kredytobiorcy przed zawarciem Umowy kredytu działali w sposób niestaranny lub niedbały.

W ramach wydanego wyroku Sąd zasądził na rzecz frankowiczów całość żądanej kwoty tj. ponad 226 tys. zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd akceptując w całości argumentację naszych prawników potwierdził, iż powodom przysługuje roszczenie o zwrot całości kwot uiszczonych w wykonaniu umowy kredytu frankowego. Tym samym orzeczenie Sądu potwierdziło słuszność tzw. teorii dwóch kondycji.

Sąd w sentencji wyroku nie uznał umowy kredytu frankowego za nieważny z uwagi na uprzednią całkowitą spłatę kredytu co było zgodne z żądaniem pozwu. Okoliczność ta została jednak potwierdzona w ustnych motywach wyroku.

Co szczególnie cieszy zapadły wyrok potwierdza, iż z powództwem przeciwko bankowi mogą z sukcesem występować również Ci frankowicze, którzy już uprzednio dokonali spłaty całości kredytu w CHF. W stanie faktycznym sprawy powodowie spłacili kredyt, aż 7 lat przed datą wytoczenia powództwa.

Należy również odnotować, iż wydany wyrok w sprawie kredytu frankowego dzięki skuteczności naszych prawników zapadł po zaledwie 7 miesiącach procesu. To już kolejne nasze orzeczenie, które potwierdza, iż jest w przypadku dobrej argumentacji dotyczącej kredytu frankowego możliwym jest zakończenie spawy przed sądem I instancji w mniej niż rok.