Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym na wiele lat i mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje. Zadłużenie w walucie obcej zawsze wiąże się z dodatkowym ryzykiem kursowym. W sytuacji niskiej wartość polskiego złotego, niektórzy kredytobiorcy zastanawiają się, czy nie wystąpić o przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Jeżeli umowa kredytowa zawiera nieuczciwe przeliczanie kredytu na franka i nadal obowiązuje sąd po uzyskaniu pozwu od Frankowicza może uznać za konieczne odfrankowienie kredytu. Czym będzie skutkowało? Usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy, otrzymaniem od banku zwrotu nadpłaconych rat, zmniejszeniem salda zadłużenia, niezależność od kursu franka szwajcarskiego. Jak uzyskać takie orzeczenie sądu? Przede wszystkim należy skontaktować się z Kancelarią Frankową – pomocprzykredycie.pl i umówić się na konsultacje, podczas których zostanie przeanalizowana umowa kredytowa. Prawnik stwierdzi czy zasadne jest domaganie się odwalutowania kredytu frankowego.

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy

W latach od 2002- 2008 osoby szukające kredytowania zakupu nieruchomości stawały przed wyborem – polska złotówka czy frank szwajcarski. Druga opcja była w tym okresie korzystniejsza, ponieważ CHF kosztował tylko 2 złote, jednak sytuacja się zmieniła i wzrost kursu tej waluty spowodował problemy finansowe w wielu polskich rodzinach.

Odfrankowienie kredytu hipotecznego spowoduje przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Umowa kredytowa będzie oczywiście ważna jednak bank od chwili jej podpisania nie miał prawa ustalać wysokości rat wykorzystując kurs franka szwajcarskiego. Otrzymując orzeczenie sądu stwierdzające odfrankowienie kredytu, będzie jasne, że, bank zostanie zobowiązany do zwrotu kwot, które zostały niesłusznie pobrane. To nie jedyna korzyść, ponieważ posiadane aktualne zadłużenia będzie obniżone, ale przekształcenie kredytu frankowego nie wpłynie na wysokość oprocentowania jego rat.

Z czym wiąże się przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy?

Przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy to przede wszystkim zmianą waluty. Prowadzi to przeliczenia bieżącego zadłużenia w CHF na polskie złotówki. Jeżeli wszystkie zapisy w umowie kredytowej są zgodne z prawem bank przeliczy zadłużenie w oparciu o kurs sprzedaży franka w chwili przewalutowania. Takie działanie realizowane jest na wniosek kredytobiorcy. Po jego rozpatrzeniu bank przedstawia kredytobiorcy warunki i koszty jakie związane są z przekształceniem kredytu CHF. Jeżeli strony uzyskają porozumienie zostanie podpisany stosowany aneks do umowy kredytowej.

Taka procedura pociąga za sobą konieczność kolejnej weryfikacji zdolności kredytowej. Ważne! Trzeba się przygotować na możliwy wzrost rat kredytu a wiąże się to ze zmiana stopy SARON na WIBOR, która jest wyższa. Warto przemyśleć zmianę oprocentowania ze zmiennego na stałe, mimo że jest wyższe to daje gwarancję stałości rat (przez 5 lat).

Jednak pierwszym krokiem powinna być konsultacja z prawnikiem z Kancelarii Frankowej, może uda się uniknąć niepotrzebnych kosztów. Dokona on weryfikacji zapisów umowy i stwierdzi, czy nie zawiera ona klauzul abuzywnych (niedozwolonych) a to przemawia za odfrankowieniem kredytu.

Odfrankowienie poprzez zaskarżenie umowy kredytu frankowego

Zaskarżenie takiej umowy kredytowej do sądu może spowodować jej nieważność. A dzieje się tak, jeżeli sąd stwierdzi w umowie klauzule niedozwolone. Dalsze kroki będą wiązały się z wydaniem przez biegłego sądowego opinii na podstawie przedłożonych dokumentów. W sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że wyeliminowanie klauzul abuzywnych nastręczy problem z wyliczeniem rat lub określeniem kwoty do spłaty, może stwierdzić nieważność umowy (jakby nie została zawarta).

Konsekwencją będzie wyeliminowanie z umowy frankowej klauzuli indeksacyjnej. A dzieje się tak, ponieważ zawiera policzenie rat kredytu według kursu kupna i sprzedaży CHF. Kredytodawca przeliczał raty w złotówkach na franki, wskutek czego kredytobiorca był zmuszony do przelewania na rzecz banku zawyżonych raty. Oznacza to, że taki kredyt powinien być od początku uznawany za kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR. Efektem przekształcenia kredytu CHF w zwykły kredyt złotówkowy jest zwrócenie Frankowiczowi nadpłaconych rat kredytu. Trzeba pamiętać o tym, że pozostałe zapisy widniejące w umowie są nadal obowiązkowe. Kredytobiorca spłaca swoje zadłużenie w polskich złotych.

Nie znając prawa bankowego trudno stawać w szranki na sali sądowej z prawnikami banków, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy Kancelarii Frankowej. Profesjonalista zajmujący się na co dzień sprawami Frankowiczów będzie wiedział jak, zmniejszyć zadłużenie i płacić mniejsze raty kredytowe. Polskie sądy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiadają się po stronie pokrzywdzonych Frankowiczów. Prawnik już podczas konsultacji udzieli odpowiedzi na pytanie co można zyskać występując do sądu z pozwem przeciwko nieuczciwemu bankowi. Zgodnie z życzeniem klienta podejmie stosowne kroki w celu przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy.