Postępowanie frankowe krok po kroku

Kredyty hipoteczne frankowe były w Polsce udzielane przez banki od 2004 do 2009 roku. W tym czasie kurs franka szwajcarskiego był bardzo korzystny. Jednak okazało się, że kredytobiorcy muszą spłacić dużo więcej niż otrzymali od banków. Sprawa stała się niezwykle skomplikowana, ale zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i polskie sądy powszechne zaczęły wydawać orzeczenia potwierdzające powstanie nieprawidłowości po stronie banków. Dlaczego? Banki umieszczały w umowach kredytowych klauzule niedozwolone (abuzywne). To daje podstawę do dochodzenia w sądach unieważnienia lub przekształcenia umowy. Pojawiła się więc korzystna możliwość dla frankowiczów w postaci odzyskania niesłusznie wpłaconych pieniędzy. Czy ta batalia z nieuczciwymi bankami jest prosta? Niestety nie, wymaga znajomości polskiego i unijnego prawa, dlatego chcąc uzyskać korzystne dla siebie orzeczenie sądu trzeba wesprzeć się pomocą prawników świadczących pomoc przy kredycie frankowym.   

Co trzeba wiedzieć o postępowaniu frankowym – co można uzyskać?

Składając pozew do sądu przeciwko bankowi o wypłatę należnych roszczeń można uzyskać unieważnienie umowy kredytowej. Konsekwencją takiego wyroku jest osiągnięcie stanu przed jej podpisaniem. Jest jeszcze inna okoliczność a mianowicie odfrankowienie kredytu. Co można dzięki temu uzyskać? Udaje się usunąć aspekt walutowy i uznanie kredytu za zaciągniętego w złotówkach. Czy są duże szanse na wygranie sprawy w postępowaniu frankowym?

Korzystając ze wsparcia prawników świadczących pomoc przy kredycie, szanse na odzyskanie niesłusznie pobranych pieniędzy są duże. Prawnik reprezentuje w sądzie frankowicza, więc już to eliminuje sytuacje stresowe i borykanie się z niezrozumieniem zagadnień prawnych związanych z prawem bankowym. Czy tylko osoby spłacające jeszcze kredyt we frankach szwajcarskich mogą dochodzić swoich praw w sądzie? Oczywiście, że nie, również osoby, które już całkowicie spłaciły kredyt mogą ubiegać się o wypłatę nienależnie wpłaconych pieniędzy.     

Postępowanie frankowe krok po kroku

Udając się do kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach frankowych, można liczyć na szczegółową analizę danej sprawy. Odbywa się ona na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.Takimi dokumentami jest: umowa i aneksy do niej oraz regulamin. Dokonując oceny zgromadzonego materiału dokonywana jest ocena postanowień zawartych w umowie pod kątem klauzul abuzywnych i ewentualnych roszczeń od banku, łącznie z dostępnymi rozstrzygnięciami.

Podjęcie współpracy z prawnikiem odnośnie przeprowadzenia postępowania frankowego

Po dokonaniu rzetelnej analizy dokumentacji, zapada decyzja o podjęciu współpracy z kancelarią prawną w celu dochodzenia należności od banku. Zawsze uzgadniane są dokładne warunki takiej współpracy i określana jest strategia działania na sali sądowej. Udzielenie pełnomocnictwa kancelarii prawnej otwiera drogę do podjęcia kolejnych kroków w postępowaniu frankowym.

Poza wymienionymi już dokumentami, prawnik potrzebuje innych ważnych danych, których na podstawie pełnomocnictwa może domagać się od banku. A należą do nich: zaświadczenia o wypłaconych przez bank transzach, zestawienia spłat rak kredytu frankowego. Wszystkie dokumenty procesowe pozwalają na dokonanie przybliżonych obliczeń wartości roszczeń jakie będą dochodzone przed sądem od banku. Ponadto służą do przygotowania argumentacji do zasadności ich domagania się. Czy to długotrwały proces? Nie można tego ujednolicić, ponieważ niektóre banki przesyłają wszystkie wymagane dokumenty a inne tylko niektóre i trzeba prowadzić z nimi walkę. Najczęściej procedura pozyskiwania dokumentacji twa do dwóch miesięcy.      

Czy możliwe jest polubowne rozwiązanie sprawy frankowej?

Prawnik wysyła do banku wezwanie do zapłaty i wysuwa żądania zapłaty określonych kwot, co skutkowałoby odstąpieniem od postępowania sądowego. Jednak doświadczenie kancelarii prawnej wskazuje, na banki nie wykazują chęci porozumienia do rozwiązywania sporów na drodze polubownej. 

Jak przygotować się do postępowania sądowego frankowego?

Podstawą postępowania sądowego jest złożenie pozwu, przeciwko bankowi który udzielił kredytu hipotecznego we frankach. Sąd po otrzymaniu pozwu, jego odpis przekazuje adekwatnemu bankowi, podając termin na złożenie przez niego odpowiedzi. Jest też możliwość, zarządzenia przez sąd kolejnej wymiany pism procesowych między kredytobiorcą a dokładnie jego pełnomocnikiem a bankiem. Pozwany bank może zając swoje stanowisko w tej sprawie i wyrazić to w odpowiedzi na pozew.

Czy długo trwa ten etap? Niestety może trwać nawet kilka miesięcy, a jest to uzależnione od konkretnych okoliczności sprawy a także od tego w jakim sądzie toczy się proces. Sąd badając sprawę często dochodzi do wniosku, że złożoność sprawy a dokładnie zwrot nadpłat jakie pobrał bank wymaga opinii biegłego. 

Kto jest przesłuchiwany podczas rozprawy frankowej? Oczywiście frankowicz oraz przedstawiciel banku, świadkowie a najczęściej pracownicy banku. Zawiłość spraw dotyczących kredytów bankowych powoduje, że sąd nie jest w stanie wydać orzeczenia na jednym posiedzeniu i wyznacza kilka terminów.

Wyrok sądu w postępowaniu frankowym

Sąd pierwszej instancji wydaje wyrok, od którego przysługuje odwołanie (apelacja) do sądu II instancji. Jest to 14 dni na wniesienie takiej apelacji (liczone od dnia dostarczenia wyroku z uzasadnieniem). Podczas ogłaszania wyroku, sąd ustnie uzasadniania podstawy wydania takiego wyroku. Zarówno pełnomocnik frankowicza jak i banku mają tydzień na wystąpienie z wnioskiem o wydanie uzasadnienia na piśmie. Jako podsumowanie całej batalii w postępowaniu frankowym, należy wskazać, że zarówno unieważnienie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich jak też jego odfrankowienie to bardzo realna szansa odzyskania dużych pieniędzy.