Jak pozwać bank za franka?

Jak pozwać bank za franka? Kredytobiorcy tzw. Frankowicze mają świadomość konsekwencji bezczynności i występują przeciw bankom na drogę sądową. Jak pozwać bank za franka? Samodzielna krucjata jest trudna, ponieważ trzeba znać zawiłości prawa bankowego, dlatego najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do radcy prawnego. Konieczne jest sprawdzenie zapisów umowy frankowej, ponieważ najczęściej znajdują się w niej klauzule abuzywne uznane za niezgodne z prawem. Radca prawny w imieniu klienta występuje do sądu o odfrankowienie umowy lub jej unieważnienie.

Jak pozwać bank za franka?

Zaciągając kredyt hipoteczny bank nie poinformował swojego klienta, że rata i wysokość zadłużenia są zależne od wysokości franka szwajcarskiego. A niestety banki ustalały ją dowolnie bez realnie mierzalnych czynników. Umowa kredytowa nie zawierała sposobu ustalania kursu na potrzeby przeliczania salda zadłużenia na franka i przeliczania na złotówki sumy koniecznej do spłaty, co narusza interesy kredytobiorców. Takie działania banków zapewniały im dodatkowe, ale nieuprawnione korzyści. Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie umowy frankowej i sprawdzenie, czy znajdują się w niej niedozwolone postanowienia.Tego rodzaju czynności wykonuje radca prawny który po stwierdzeniu takich zapisów występuje w imieniu klienta z pozwem do sądu przeciwko bankowi.

Co można uzyskać w sądzie posiadając kredyt we frankach szwajcarskich?

Odfrankowienie umowy (odwalutowanie) zapewnia odzyskanie do około 30 % sumy rat wpłaconych do banku w ostatnich 10- latach, ponadto zmniejszeniu ulegnie wysokości kredytu oraz rat do zapłacenia w przyszłości. Kredyt frankowy staje się kredytem złotówkowym z oprocentowaniem LIBOR plus marża.

Unieważnienie umowy to kolejny sposób pozbycia się kredytu frankowego. Sąd stwierdzając nieważność umowy, zobowiązuje bank do zwrotu całej kwoty wpłaconej przez kredytobiorcę, który z kolei musi zwrócić bankowi całość kwoty jaką od niego uzyskał (bez odsetek, prowizji, składek ubezpieczeniowych oraz innych). Ważne! Nieważność umowy kredytowej (frankowej) oraz odwalutowanie powoduje, że kredytobiorca nie musi już martwić się kolejnym wzrostem kursu franka szwajcarskiego.

Jakie kroki podejmuje radca prawny w sprawie kredytów frankowych?

Radca prawny do rozpatrzenia sprawy potrzebuje umowy kredytowej, ponieważ najważniejszym krokiem jest przeanalizowanie jej zapisów. Bada taki dokument pod kątem klauzul niedozwolonych oraz praw i obowiązków jakich one dotyczą. Ważne jest ustalenie, czy znamion abuzywności nie nosi zapis, który określa sposób indeksacji kwoty zaciągniętego kredytu, czyli sposób ustalania kursu, na podstawie którego zarówno kwota i raty są przeliczane na franka szwajcarskiego lub z franka na złotówki. Jeżeli wykonana analiza potwierdzi, że w umowie są zawarte klauzule abuzywne radca prawny rozpoczyna analizę finansową.Tutaj oprócz umowy konieczny będzie jeszcze regulamin, aneksy, historia spłat kredytu z podaniem kursu franka i oprocentowania nałożonego przez bank.

Pozew do sądu przeciwko bankowi 

Ustalona kwota nadpłaty jest podstawą wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi. W pozwie radca prawny będzie domagał się na rzecz klienta zwrotu całości wpłaconych dotąd rat kredytowych, podnosząc nieważność umowy, albo zwrotu nadpłaconych kwot w związku z nieprawidłowo ustalonym kursem franka szwajcarskiego. Pierwsza możliwość jest najkorzystniejsza dla Frankowicza, jednak wybór żądania jest sprawą indywidualną i jest zależny od konstrukcji umowy kredytowej. Kancelaria Frankowa wybiera odpowiednią podstawę pod daną umowę kredytową.

Korzystając z pomocy radcy prawnego od kredytów frankowych można osiągnąć:

  • Zredukowanie zadłużenia względem banku.
  • Otrzymać od banku, który udzielił kredytu frankowego zwrot niezasadnie uzyskanych kwot.
  • Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zakupionej na kredyt nieruchomości.

Pozew przeciwko bankowi jest składany w sądzie właściwym dla siedziby banku, który jest stroną umowy kredytowej. Powództwa związane z umowami frankowymi należą do skomplikowanych, dlatego zajmuje się nimi radca prawny dysponujący doświadczeniem w sprawach frankowych i znający prawo bankowe.Trzeba pamiętać, że mimo tego, że orzecznictwo przy kredytach frankowych jest dość bogate, to nie ma jednolitej linii orzeczniczej. Z tego powodu występując przeciwko bankowi nie można opierać się na jednym korzystnym orzeczeniu. Niezbędna jest znajomość całego orzecznictwa w sprawach frankowych. Zatem istotne jest, aby nie podejmować się samodzielnego prowadzenia sprawy przeciwko bankowi, ale powierzyć to profesjonaliście, który na co dzień zajmuje się sprawami Frankowiczów.

Korzyści z pozwania banku za franka

Nie należy odkładać decyzji wystąpienia z pozwem, przeciwko bankowi który udzielił kredytu we frankach szwajcarskich. Zarówno orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego jest dla kredytobiorców mocną podstawą dla osiągnięcia sukcesu i uwolnienia się od kredytu rujnującego finanse. Dotychczasowa postawa banków wobec swoich klientów nie przemawia za tym, aby otrzymali oni korzystne propozycje ugód. Niewystąpienie do sądu z pozwem przeciwko bankowi spowoduje konieczność wpłacania na konto banku kolejnych zawyżonych rat. Ważne! Spłata kredytu nie utrudnia wszczęcia postępowania sądowego przeciwko bankowi.