Czy podpisanie aneksu do umowy pozbawia Frankowicza szans na unieważnienie kredytu we frankach?

Niedozwolone klauzule w kredytach frankowych
Aneksy do umów kredytów frankowych stanowią niezwykle istotne zagadnienie w sprawach pozwów wytaczanych przez Frankowiczów przeciwko bankom. W wielu przypadkach w okresie realizacji umowy kredytu kredytobiorcy zawierali z bankami aneksy, które przynajmniej częściowo usuwały z umowy wadliwe postanowienia. Obecnie z kolei część banków proponuje swoim klientom zawarcie aneksu w celu przewalutowania kredytu frankowego.. Czy jednak podpisanie z bankiem aneksu stanowi utrudnienie na drodze do uzyskania nieważności umowy kredytu we frankach szwajcarskich?

Aneksy do umów kredytów frankowych - co wynika dla Frankowiczów z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Zgodnie z orzecznictwem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej aneksowanie umowy, w tym także zawarcie aneksu do umowy  posiadającej w swojej treści postanowienia niedozwolone (inaczej abuzywne) jest dopuszczalne.  Brak jest również przeszkód prawnych, aby w ramach aneksu do umowy kredytu we frankach szwajcarskich kredytobiorca dokonał zmiany postanowienia niedozwolonego lub nawet zrzekł się prawa do kwestionowania ważności umowy kredytu frankowego w przyszłości z uwagi na występowanie w niej takich postanowień.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na stanowisku, iż dyrektywa 93/13 (tj. akt prawa wspólnotowego, który reguluje kwestie postanowień abuzywnych) nie zmierza tak daleko, by system ochrony przed stosowaniem przez przedsiębiorców nieuczciwych warunków umów czynić obowiązkowym. W konsekwencji w wypadku, gdy konsument woli nie powoływać się na ten system ochrony, system ten nie jest stosowany (wyrok TSUE z dnia 9 lipca 2020 r., Ibercaja Banco, C‑452/18).

Na tym tle, w kontekście spraw sądowych dotyczących powództw wytaczanych przez Frankowiczów, rodzi się pytanie, czy każdy aneks do umowy kredytu frankowego, który modyfikuje postanowienia niedozwolone, stoi na przeszkodzie uzyskaniu w późniejszym okresie korzystnego wyroku tj. uzyskaniu wyroku potwierdzającego nieważność umowy kredytu we frankach szwajcarskich lub skutkującego jego odfrankowieniem?

Najczęściej pytanie te pojawia się w sprawach kredytów frankowych, w których kredytobiorcy zawarli z bankami w przeszłości aneksy dotyczące możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, aneksy modyfikujące zasady ustalania wysokości oprocentowania kredytu lub też modyfikujące zasady ustalania wysokości kursów wymiany waluty.

W praktyce sądowej banki na powyższe pytanie odpowiadają zawsze twierdząco, stojąc na stanowisku, że zawarcie tego typu aneksu oznacza uchylenie wadliwości umowy kredytu frankowego i rezygnację z możliwości kwestionowania ważności kredytu we frankach w przyszłości.

Zgodnie jednak z orzecznictwem TSUE zawarcie przedmiotowych aneksów do umów kredytów frankowych nie zawsze ogranicza szanse Frankowiczów na uzyskanie pożądanego przez nich wyroku sądu. Kluczową jest bowiem kwestia tego, czy kredytobiorca zawierając aneks ze swoim bankiem posiadał świadomość wadliwości umowy kredytu frankowego i przysługujących mu z tego tytułu uprawnień.

Jak bowiem podkreślił TSUE między innymi w wyroku z dnia 9 lipca 2021 r. (C 452/18) zrzeczenie się przez konsumenta możliwości powołania się na nieważność nieuczciwego warunku może być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy w chwili tego odstąpienia konsument ten był świadomy niewiążącego charakteru tego warunku i wynikających z niego konsekwencji.

W praktyce zatem skutek związany z zawarciem aneksu do Umowy kredytu indeksowanego lub waloryzowanego do CHF  zależeć będzie przede wszystkim od stanu świadomości Frankowicza w dacie jego podpisywania. Co istotne obowiązek dowodowy wykazania przed sądem, że kredytobiorca był świadomy występowania w umowie kredytu frankowego wad prawnych i skutków tego stanu rzeczy obciąża bank. W przypadku aneksów zawieranych przez Frankowiczów z bankami przed rokiem 2018 najczęściej okoliczność ta nie będzie rzutowała na możliwość skutecznego unieważnienia kredytu frankowego lub odfrankowienie umowy tego rodzaju.

Przewalutowanie kredytu frankowego. O czym Frankowicze powinni obecnie pamiętać?

W kontekście składanych obecnie przez niektóre banki propozycji przewalutowania kredytu frankowego warto pamiętać, iż zawarcie aneksu tego rodzaju najczęściej wiązać się będzie dla Frankowicza z trwałą rezygnacją z możliwości kwestionowania ważności umowy kredytu. Banki zawierając z kredytobiorcami aneksy tego rodzaju, podejmują bowiem jednocześnie działania mające zapewnić, iż w przyszłości  kredytobiorca nie będzie mógł się powoływać na swoją nieświadomość.

Z tego powodu przed zawarciem aneksu, który dokonuje przewalutowania kredyt frankowy warto dokładnie rozważyć potencjalne korzyści związane z wyborem drogi sądową. Propozycje składane przez banki zawsze bowiem oznaczają rezygnację z duże części korzyści występujących w przypadku nieważności umowy kredytu we frankach.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com

Kancelaria prawna. Pomoc Frankowiczom w sprawach o unieważnienie kredytu frankowego

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom w sporach z bankami. Działamy na terenie całej Polski. Pomagamy naszym klientom uzyskać unieważnienie umowy kredytu frankowego lub jego odwalutowanie.

Jeżeli spłacasz lub spłaciłeś kredyt indeksowany lub waloryzowany kursem waluty obcej i zastanawiasz się
nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.